Bài Tập Anh Văn Lớp 8

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng hòa hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ hiểu và bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 theo từng Unit giúp học sinh học giỏi môn giờ Anh lớp 8 hơn. Để sở hữu tài liệu bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập anh văn lớp 8

Mục lục bài tập giờ đồng hồ Anh 8

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ Anh lớp 8 học kì 1 tất cả đáp án

Unit 1: Leisure activities

Unit 2: Life in the countryside

Đề kiểm soát 15 phút giờ đồng hồ Anh 8 học kì 1 gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Đề đánh giá 1 huyết Tiếng Anh 8 học kì 1 có đáp án

Unit 4: Our customs and traditions

Đề soát sổ 15 phút giờ đồng hồ Anh 8 học tập kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Unit 6: Folk tales

Đề thi tiếng Anh lớp 8 học kì 1 gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập giờ Anh lớp 8 học kì 2 tất cả đáp án

Unit 7: Pollution

Unit 8: English speaking countries

Đề kiểm soát 15 phút giờ đồng hồ Anh 8 học tập kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Natural disasters

Đề đánh giá 1 ngày tiết Tiếng Anh 8 học kì 2 có đáp án

Unit 10: Communication

Đề bình chọn 15 phút giờ Anh 8 học tập kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Science & technology

Unit 12: Life on other planets

Đề thi giờ Anh lớp 8 học kì 2 gồm đáp án

Bài tập giờ Anh lớp 8 Unit 1

I. PHONETICS và SPEAKING

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. Adore B. WorldC. WorkerD. Word

Question 2: A. Beach B. PeachC. Watch D. Chemistry

Question 3: A. CulturalB. CommunicateC. MusicD. Student

Question 4: A. LeisureB. FurnitureC. FeatureD. Nurture

Question 5: A. Mind B. FireC. KitD. Socialize

Question 6: A. Weird B. RelaxC. NetlingoD. Detest

Question 7: A. CraftB. GameC. CommunicateD. Bracelet

Question 8: A. CentreB. Detest C. LeisureD. Relax

Question 9: A. AddictedB. AdoreC. SatisfiedD. Virtual

Question 10: A. SocializeB. WindowC. NetlingoD. Communicate

Question 11: A. HookedB. AddictedC. WatchedD. Shopped

Question 12: A. WatchingB. RelaxC. SatisfiedD. Cultural

Question 13: A. LeisureB. Detest C. SociableD. Spend

Question 14: A. CraftB. AddictedC. CentreD. Cook

Question 15: A. NetlingoB. SaiisfiedC. WindowD. Virtual

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ɔː/ những đáp án còn lại phát âm là /ɜ:/

Question 2: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /k/ những đáp án còn lại phát âm là /tʃ/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ʌ/ những đáp án còn lại phát âm là /ju/

Question 4: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /ə:/ các đáp án còn sót lại phát âm là /ə/

Question 5: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phạt âm là /ɪ/ những đáp án còn sót lại phát âm là /aɪ/

Question 6: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phân phát âm là /e/ những đáp án sót lại phát âm là /ɪ/

Question 7: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɑː/ những đáp án còn lại phát âm là /ei/

Question 8: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

Question 9: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /æ/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Question 10: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /ə/ các đáp án sót lại phát âm là /əʊ/

Question 11: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B phạt âm là /id/ các đáp án còn lại phát âm là /t/

Question 12: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /ə/ các đáp án còn sót lại phát âm là /æ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ʒ/ các đáp án còn sót lại phát âm là /s/

Question 14: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phân phát âm là /s/ những đáp án còn sót lại phát âm là /k/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D vạc âm là /ɜ:/ những đáp án còn sót lại phát âm là /i/


II. VOCABULARY và GRAMMAR

Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the sentences

Question 1: He adores __________ out with his friends at weekends.

A. HangB. Hanging

C. To hangD. Hangs

Question 2: My brother is addicted ___________ playing beach games.

A. OnB. Of

C. ToD. At

Question 3: We need a craft ___________ to bởi vì dome DIYs.

A. KitB. Street

C. BraceletD. Leisure

Question 4: What is your favorite ___________ activity?

A. CulturalB. Leisure

C. HookedD. Addicted

Question 5: Anna wants khổng lồ ___________ the team so much.

A. JoinB. Hang

C. Detest D. Relax

Question 6: I don’t mind window ___________ if you like.

A. ShopB. Shopping

C. Lớn shopD. Shopped

Question 7: The young use ___________ khổng lồ socialize on the internet.

A. NetlingoB. Activity

C. EventD. Centre

Question 8: People watching is right ___________ my street.

A. DownB. Up

C. ToD. Of

Question 9: I detest ___________ with weird people.

A. CommunicatingB. Relaxing

C. JoiningD. Minding

Question 10: Are you ___________ on making bracelets?

A. HookedB. Hanged

C. AddictedD. Adored

Question 11: Will your parents be ___________ with your school results?

A. RelaxedB. Joined

C. SatisfiedD. Detested

Question 12: What vì chưng you often ___________ at leisure time?

A. GoB. Do

C. GetD. Have

Question 13: vày you think friendship on the internet is ___________?

A. SatisfiedB. Cultural

C. VirtualD. Addicted

Question 14: Have you ever attended a ___________ sự kiện in your neighborhood?

A. LeisureB. Relaxing

C. CulturalD. Craft

Question 15: How many people are there in the community ___________?

A. CenterB. Area

C. WindowD. Leisure

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án B

Giải thích: adore + Ving: thích làm những gì

Dịch: Anh ấy thích đi dạo với bạn bè vào cuối tuần.

Question 2: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc: “be addicted to lớn Ving”: nghiện làm cái gi

Dịch: Anh ấy nghiện chơi các trò chơi kho bãi biển.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: craft kit: bộ đồ bằng tay

Dịch: cửa hàng chúng tôi cần 1 cỗ đồ bằng tay để làm những sản phẩn thủ công.

Question 4: Đáp án B

Giải thích: leisure activity: vận động thư giãn

Dịch: hoạt động giải trí ưa thích của công ty là gì?

Question 5: Đáp án A

Giải thích: join the team: tham gia vào nhóm

Dịch: Anna rất mong tham gia vào nhóm.

Question 6: Đáp án B

Giải thích: window shopping: đi chơi ngắm đồ ngoài cửa hàng.

Dịch: Tôi ko ngại đi chơi ngắm đồ không tính cửa hàng.

Question 7: Đáp án A

Giải thích: netlingo: ngôn ngữ dùng trên mạng

Dịch: Mọi người tiêu dùng ngôn ngữ mạng để giao tiếp tạo quan hệ trên mạng.

Question 8: Đáp án B

Giải thích: thành ngữ “be right up my street”: đúng vị của tôi

Dịch: Ngắm người qua lại là đúng vị của tớ.

Question 9: Đáp án A

Giải thích: communicate with sb: tiếp xúc với ai

Dịch: Tôi cực kỳ ghét nói chuyện với mấy bạn kì cục.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: be hooked on Ving: say mê làm gì

Dịch: bạn có say mê làm cho vòng tay không?

Question 11: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc: “be satisfied with st”: ăn nhập với vật gì

Dịch: phụ huynh sẽ ưa thích với tác dụng học tập của người tiêu dùng chứ?

Question 12: Đáp án B

Giải thích: What…do…? câu hỏi làm gì

Dịch: bạn thường làm những gì vào thời hạn thư giãn nghỉ ngơi ngơi?

Question 13: Đáp án C

Giải thích: virtual: ảo, không tồn tại thật, chỉ tất cả trên mạng

Dịch: các bạn có nghĩ về tình các bạn trên mạng chỉ là ảo không?

Question 14: Đáp án C

Giải thích: cultural event: sự kiện văn hoá

Dịch: Bạn đã có lần tham gia một sự khiếu nại văn hoá ở quanh vùng bạn sống chưa?

Question 15: Đáp án A

Giải thích: community center: trung tâm xã hội

Dịch: gồm bao nhiêu bạn đang sinh hoạt trong trung tâm cộng đồng vậy?


III. READING

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Hello everyone. This is Alice. What vày you often vày when you have không tính tiền time? There are a lot of leisure activities for young people to lớn choose from. I myself adore doing DIYs. I have a craft kit with a lot of things lớn make crafts. Thanks to the craft kit, I can make some gifts for my friends và relatives. My mother taught me khổng lồ make bracelets. Last week, I made a bracelet for my younger sister. I will make another for my close friend tomorrow. Making bracelet is my favorite leisure activity. I want lớn learn khổng lồ make photo collages and frames, too. Therefore, I surf the internet for more information. Also, I have found a lot of useful Youtube videos teaching how lớn make scarfs & pullovers by wool. After watching them, I hope I will be able to lớn make woolen clothes for my puppy.

Question 1: Alice enjoys doing DIYs.

A. TrueB. False

Question 2: She doesn’t have any craft kits.

A. TrueB. False

Question 3: Her mother told her how to lớn make bracelets.

A. TrueB. False

Question 4: Alice surf the mạng internet for information on collage making.

A. TrueB. False

Question 5: Alice has found lots of Youtube clip on puppies.

A. TrueB. False

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc câu: “I myself adore doing DIYs.”.

Dịch: bạn dạng thân tôi thích có tác dụng đồ thủ công bằng tay tự chế.

Question 2: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc câu: “I have a craft kit with a lot of things lớn make crafts.”.

Dịch: Tôi có một cỗ đồ bằng tay để làm cho các thành phầm thủ công.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: nhờ vào câu: “My mother taught me to lớn make bracelets”.

Dịch: chị em tôi dạy bí quyết làm vòng tay.

Question 4: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc câu: “I want to learn khổng lồ make photo collages và frames, too. Therefore, I surf the internet for more information.”.

Dịch: Tôi có muốn làm hình ảnh ghép với khung hình ảnh nữa. Chính vì thế tôi sẽ lướt mạng để có thêm thông tin.

Question 5: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc câu: “I have found a lot of useful Youtube videos teaching how to make scarfs và pullovers by wool.”.

Dịch: Tôi đã với đang kiếm tìm thấy cực kỳ nhiều video youtube hữu ích dạy biện pháp làm khăn choàng và áo len ấm chui đầu bởi len.


Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the passage below

The British spend their không tính phí time in different ways. People generally use it to relax. But many people also take part (6) _____________ voluntary work, especially for charities.

People spend a lot of their miễn phí time in the home, where (7) _______ popular leisure activity is watching television, the average viewing time being 25 hours a week. People often (8)______ programs on clip so that they can watch later.

Reading is also a favourite way of spending leisure time. The British ________ (9) a lot of time reading newspapers and magazines.

In the summer gardening is popular. & in winter it is often replaced by “Do-it-yourself”, (10) ________people spend their time improving or repairing their homes. Many people have pets to look after: taking the dog for a daily walk is a regular routine.

Question 6: A. OnB. InC. AtD. For

Question 7: A. The mostB. MostC. MoreD. More than

Question 8: A. Record B. Scan C. Print D. Nguồn

Question 9: A. SpendB. SpendsC. SpendingD. To lớn spend

Question 10: A. What B. Why C. When D. While

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án B

Giải thích: cấu trúc: “take part in”: tham gia

Dịch: Nhưng nhiều người cũng tham gia các vận động tình nguyện, nhất là cho các tổ chức tự thiện.

Question 7: Đáp án A

Giải thích: câu đối chiếu nhất cùng với tính từ dài “the most + adj dài”

Dịch: Con fan dành tương đối nhiều thời gian ngơi nghỉ nhà, nơi chuyển động giải trí phổ biến nhất là coi phim…

Question 8: Đáp án A

Giải thích: record: ghi lại

Dịch: Mọi người thường ghi băng lại các chương trình vẫn phát giúp thấy lại.

Question 9: Đáp án A

Giải thích: cấu trúc: “spend + thời hạn + Ving”: dành thời gian làm gì

Dịch: người ta cùng dành nhiều thời gian đọc báo và tạp chí.

Question 10: Đáp án C

Giải thích: when thay thế sửa chữa mệnh đề chỉ thời hạn

Dịch: và vào mùa thu nó được thay bằng “Tự làm phần đa thứ”, là thời hạn khi mọi fan dành thời hạn tân trang nhà và thay thế sửa chữa nhà cửa.


Choose the letter A, B, C or D to lớn answer these following questions

A favourite pastime with children và adults alike is betting on cricket fights during the rainy season. Children catch crickets & sell them for this purpose.

Horse racing held on Saturday & Sunday in a Saigon suburb draws large crowds as thousands of Vietnamese, young and old, turn out lớn cheer the pint-sized Asiatic horses & jockeys on to lớn victory. Betting is heavy, with profits going into the national treasury of Southern Vietnam. It is not uncommon to see a horse run the wrong way around the track.

Other popular sporting events include soccer, basketball, volleyball, swimming, hiking, ping pong, and tennis. Vietnam teams often compete with other countries in soccer, tennis, bicycling, basketball, & other sports.

There are few golf courses in Southern Vietnam. The one in Saigon is located near chảy Son Nhat Airport. It may well be the only golf course in the world fortified by pillbox installations on its perimeter, with soldiers và machine guns inside. There is an excellent golf course in domain authority lat. Caddies are usually women.

Question 11: What bởi children vị with crickets?

A. SellB. Play

C. TalkD. Give

Question 12: When are horse-racing held?

A. MondayB. Tuesday

C. SaturdayD. Friday

Question 13: Where does the betting go?

A. Local treasury

B. National treasury

C. International treasury

D. Individuals

Question 14: vì Vietnamese play soccer?

A. Yes, they do

B. No, they didn’t

C. Yes, they are

D. No, they don’t

Question 15: Are there any golf courses in Vietnam?

A. Yes, there are no golf course.

B. Yes, there are few.

C. No, there aren’t

D. No, There are many

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án A

Giải thích: nhờ vào câu: “Children catch crickets và sell them for this purpose.”.

Dịch: trẻ em bắt dế và bán ra cho mục đích trên.

Question 12: Đáp án C

Giải thích: nhờ vào câu: “Horse racing held on Saturday và Sunday in a Saigon suburb”.

Dịch: Đua chiến mã được tổ chức triển khai vào đồ vật 7- chủ nhật ở ngoài thành phố Sài Gòn.

Question 13: Đáp án B

Giải thích: nhờ vào câu: “Betting is heavy, with profits going into the national treasury of Southern Vietnam.”.

Dịch: tiền cá cược khôn xiết lớn, với lãi vay được đưa vào ngân khố nước nhà phía nam giới Việt Nam.

Question 14: Đáp án

Giải thích: phụ thuộc câu: “Other popular sporting events include soccer, basketball, volleyball, swimming, hiking, ping pong, & tennis.”.

Dịch: các sự khiếu nại thể thao khác bao gồm bóng đá, láng rổ, bóng chuyền, bơi lội, sút xe đường dài, ping pong với tennis.

Question 15: Đáp án B

Giải thích: nhờ vào câu: “There are few golf courses in Southern Vietnam.”.

Dịch: tất cả rất ít sân golf ở miền nam Việt Nam.


IV. WRITING

Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the sentences with given words

Question 1: How much/ time/ day/ you/ spend/ playing game?

A. How much time a day bởi vì you spend on playing game?

B. How much time a day do you spend in playing game?

C. How much time a day did you spend in playing game?

D. How much time a day did you spend on playing game?

Question 2: Nick/ just/ buy/ a CD/ Vietnamese folk songs/ & he/ think/ he/ enjoy/ listen/ to lớn the melodies.

A. Nick just bought a CD of Vietnamese folk songs và he thinks he’ll enjoy listening to the melodies.

B. Nick has just bought a CD of Vietnamese folk songs và he thinks he’ll enjoy listening to lớn the melodies.

C. Nick did just buy a CD of Vietnamese folk songs và he thinks he’ll enjoy listening khổng lồ the melodies.

D. Nick just buys a CD of Vietnamese folk songs and he thinks he’ll enjoy listening khổng lồ the melodies.

Question 3: Ping/ not/ mind/ do/ a lot of/ homework/ in the evenings.

A. Ping doesn’t mind to bởi vì a lot of homework in the evenings.

B. Ping didn’t mind to vì a lot of homework in the evenings.

Xem thêm: Phim Quan Trường Trường Quan Trường Tập 1 Full Hd, Phim Quan Trường Trường Quan Full Hd

C. Ping didn’t mind doing a lot of homework in the evenings.

D. Ping doesn’t mind doing a lot of homework in the evenings.

Question 4: Marie/ like/ window shopping/ her close friend/ Saturday evenings.

A. Marie likes window shopping with her close friend in Saturday evenings.

B. Marie like window shopping with her close friend in Saturday evenings.

C. Marie likes window shopping with her close friend on Saturday evenings.

D. Marie lượt thích window shopping with her close friend on Saturday evenings.

Question 5: Why/ not/ we/ help/ our parents/ some DIY projects?

A. Why not we help our parents with some DIY projects?

B. Why not we help our parents some DIY projects?

C. Why don’t we help our parents some DIY projects?

D. Why don’t we help our parents with some DIY projects?

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án AGiải thích: spend time on Ving: dành thời gian vào việc làm gì

Dịch: bạn dành bao nhiêu thời gian 1 ngày để chơi game?

Question 2: Đáp án B

Giải thích: câu phân chia thời hiện tại tại xong xuôi vì có trạng tự “just”

Dịch: Nick vừa mới tậu một đĩa CD dân ca việt nam và anh ấy nghĩ anh ấy sẽ tận thưởng nghe giai điệu.

Question 3: Đáp án D

Giải thích: mind + Ving: phiền/ ngại làm cho gì

Dịch: Ping không phải lo ngại làm nhiều bài tập vào buổi tối.

Question 4: Đáp án C

Giải thích: like + Ving

On + sản phẩm + buổi

Dịch: Marie thích hợp đi ngắm thiết bị ở shop với đồng bọn vào tối thứ 7.

Question 5: Đáp án D

Giải thích: kết cấu đề nghị: “Why don’t we + V…?”: trên sao chúng ta không…

Dịch: tại sao họ không giúp bố mẹ chút công việc sửa chữa tự làm nhỉ?


Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: look/ does/ she/ what/ like?

A. What like she look does?

B. What does she look like?

C. What does lượt thích she look?

D. What she look does like?

Question 7: a/ received/ Lan/ letter/ yesterday/ her/ from/ friend.

A. Lan a letter received her friend from yesterday.

B. Lan her friend received a letter from yesterday.

C. Lan received a her friend letter from yesterday.

D. Lan received a letter from her friend yesterday.

Question 8: is/ My/ gardening/ activity/ favourite/ leisure.

A. My favourite leisure activity is gardening.

B. My leisure activity favourite is gardening.

C. My gardening is favourite leisure activity.

D. My activity is favourite leisure gardening.

Question 9: not/ get/ is/ She/ to/ old/ married/ enough.

A. She is not old khổng lồ get enough married.

B. She is not get married old enough to.

C. She is not old enough lớn get married.

D. She is not enough old lớn get married.

Question 10: long/ is/ a/ girl/ She/ with/ nice/ hair.

A. She is a nice girl with long hair.

B. She is a long hair girl with nice.

C. She is with a nice girl long hair.

D. She is with a long hair girl nice.

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án B

Giải thích: thắc mắc ngoại hình: “What do/ does + S + look like?”: trông như thế nào…

Dịch: Cô ấy trông như thế nào?

Question 7: Đáp án D

Giải thích: cấu trúc: “receive st from sb”: nhận vật gì từ ai

Dịch: Lan cảm nhận lá thư từ đứa bạn ngày hôm qua.

Question 8: Đáp án A

Giải thích: leisure activity: chuyển động thư giãn ưa thích

Dịch: chuyển động thư giãn yêu dấu của tôi là có tác dụng vườn.

Question 9: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc với enough: “be + adj + enough + lớn V”: đủ…để có tác dụng gì…

Dịch: Cô ấy không đủ tuổi kết hôn.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: with + N sử dụng để diễn đạt kèm theo

Dịch: Cô ấy là 1 trong những cô nhỏ nhắn xinh xắn tất cả mái tóc dài.


Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: Making craft is more interesting than collecting stamps.

A. Making craft is as interesting than collecting stamps.

B. Making craft is less interesting than collecting stamps.

C. Collecting stamps is as interesting than making craft.

D. Collecting stamps is less interesting than making craft.

Question 12: It’s tiring lớn sit in front of the computer for hours.

A. Sitting in front of the computer for hours is tiring.

B. Sit in front of the computer for hours is tiring.

C. Sat in front of the computer for hours is tiring.

D. Khổng lồ sit in front of the computer for hours is tiring.

Question 13: He passed the exam because he’s intelligent.

A. He’s intelligent, but he passed the exam.

B. He’s intelligent, and he passed the exam.

C. He’s intelligent, for he passed the exam.

D. He’s intelligent, so he passed the exam.

Question 14: He hates playing board games.

A. He doesn’t like playing board games.

B. He doesn’t dislike playing board games.

C. He doesn’t detest playing board games.

D. He doesn’t want playing board games.

Question 15: We would prefer to make crafts rather than play tennis.

A. We would rather to lớn make crafts than play tennis.

B. We would rather make crafts rather than play tennis.

C. We would rather make crafts than play tennis.

D. We would rather making crafts rather than play tennis.

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án D

Giải thích: cấu tạo so sánh kém: “be less + adj + than”

Dịch: làm đồ bằng tay thú vị hơn thu thập tem.

Question 12: Đáp án A

Giải thích: danh động từ đi đầu câu rượu cồn từ phân tách số ít

Dịch: Ngồi trước máy tính xách tay hàng giờ rất mệt.

Question 13: Đáp án D

Giải thích: so: vị vậy

Dịch: Anh ấy thông minh, bởi vì vậy anh ấy đỗ kì thi.

Question 14: Đáp án A

Giải thích: hate + Ving = not lượt thích + Ving: ko thích làm cái gi

Dịch: Anh ấy không say đắm chơi các trò đùa trên bàn cờ.

Question 15: Đáp án C

Giải thích: kết cấu would prefer lớn V rather than V = would rather V than V: thích làm những gì hơn làm gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Ảnh đứt tay troll người yêu

 • Cafe ca nhạc ở hà nội

 • Quan hệ tình dục ở người đồng tính nữ: những điều cần biết

 • Chó lạp xưởng hà nội

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.